Het militaire recht is in Nederland een van de kleinere specialismen in het recht. Toch raakt het een groot aantal rechtsgebieden: van het internationaal recht tot het straf- en ambtenarenrecht. Over al deze onderwerpen zijn door de eeuwen heen talloze boeken en artikelen geschreven. Vanwege de kleine kring van beoefenaars van het militaire recht, zijn deze boeken en artikelen meestal in kleine oplagen verschenen. Dit zorgde er in het verleden voor dat het moeilijk was om nog daadwerkelijk bepaalde boeken en artikelen te bestuderen, zeker als een werk langere tijd geleden werd gepubliceerd. Wel bestonden en bestaan er veel privécollecties van personen die het militaire recht een warm hart toedragen waarin deze boeken en artikelen waren opgenomen. In sommige gevallen is gebleken dat bepaalde boeken en artikelen definitief verloren zijn gegaan.

In Nederland bestond er tot december 2013 nog geen centrale plaats waar speciaal boeken en artikelen verzameld werden op het gebied van het militaire recht. De diverse universiteitsbibliotheken in Nederland hebben vaak wel een eigen collectie boeken en artikelen op het gebied van het militaire recht. Deze collecties – zo leert de ervaring – zijn vaak van een bescheiden omvang. Sommige boeken en artikelen waren simpelweg niet meer beschikbaar voor de wetenschapsbeoefening, omdat de nog bestaande exemplaren alleen nog in privécollecties een plaats hadden. Naast dat privécollecties niet openbaar zijn, ligt er nog een latent gevaar op de loer: als de rechthebbende besluit om een privécollectie van de hand te doen, wordt het aan het toeval overgelaten of de daarin aanwezige boeken niet weggegooid worden.

Op donderdag 19 december 2013 is de Stichting tot oprichting en instandhouding van de Nederlandse militair juridische bibliotheek opgericht. Het hoofddoel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een bibliotheek die boeken, artikelen, andere geschriften en collecties van boeken verzamelt, beheert en uitleent op het gebied van het militaire recht, met een primaire focus op het Nederlandse militaire straf-, tucht- en ambtenarenrecht. De Nederlandse militair juridische bibliotheek probeert zo te voorkomen dat bepaalde werken op het gebied van het militaire recht mogelijk voor eeuwig verloren gaan. Verder kunnen boeken en artikelen, door opname in de Nederlandse militair juridische bibliotheek, een weg vinden naar een beoefenaar van het militaire recht en zo (weer) voor de wetenschap beschikbaar worden.

Om de Nederlandse militair juridische bibliotheek te kunnen laten functioneren zijn er ook financiën benodigd. De stichting heeft daarom verder tot doel om fondsen te verwerven door middel van onder andere donaties, schenkingen en subsidies zodat voornoemde bibliotheek in stand kan worden houden.